page_head_bg

lomaý 4P AC SPD 10KA spd T2 T3 Faza ýyldyrym çakmagynyň goragçysy HS2-40

Arza

AC / DC paýlanyşy

Elektrik üpjünçiligi

Senagat awtomatizasiýasy

Telekommunikasiýa

Motor dolandyryş ulgamlary

PLC programmalary

Elektrik geçiriji enjamlar

HVAC goýmalary

AC sürüjileri

UPS ulgamlary

Howpsuzlyk ulgamlary

IT / Maglumat merkezleri

Lukmançylyk enjamlary


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary / peýdalary

Ansat gurnama ýa-da retrofifit
Gämi duralgasy
Şowsuz / öz-özüni goraýan dizaýn
3 pin NO / NC kontakt bilen uzakdaky görkeziji (islege görä)
IP20 bäş sany ygtybarly dizaýn
Wizual görkeziji
Kiçijik aýak yzy

Plugin formaty

HS25-C40, EN / IEC 61643-11 laýyklykda induksion geçişden ýokary woltlary (2-nji görnüş / II synp) çykarmak üçin enjamlaryň diapazonydyr.DIN demir ýol plugin formaty.
Induksiýa naprýa .eniýesini çykarmak ukyby (8/20 μs).
Supply üpjün ediş paýlaýyş panellerinde goragyň ikinji basgançagy üçin amatly
1-nji görnüşli gorag enjamlary oturdylýar, ýa-da ýaşaýyş, täjirçilik ýa-da gönüden-göni urgylara sezewar edilmedik we daşarky ýyldyrym gorag ulgamy bolmadyk goragda, gorag üçin bäşinji basgançak üçin.
8 8/20 tolkun formasy bilen zarýad beriş ukyby.Imax: 40 kA.
TN TNS, TNC, TT, IT toplaýyş ulgamlary üçin aýratyn enjamlar.
Power Power Line Aragatnaşyk torlaryna gabat gelýän aýratyn enjamlar.
■ Biconnect - terminalyň iki görnüşi: gaty ýa-da çeýe kabel üçin we vilka görnüşli tarak awtobusy üçin.
Optional Uzakdan signal bermek arkaly elýeterli.

Maglumat sahypasy

Görnüşi

HS25-C40

Tehniki maglumatlar

Iň ýokary üznüksiz naprýa .eniýe (UC) (LN)

275/320/385 / 420V

Iň ýokary üznüksiz naprýa .eniýe (UC) (N-PE)

275V

SPD-den EN 61643-11-e çenli

2-nji görnüş

SPD-den IEC 61643-11-e çenli

II synp

Nominal akym akymy (8 / 20μs) (In)

20kA

Iň ýokary akym tok (8 / 20μs) (Imax)

40kA

Naprýatageeniýäni goramak derejesi () okarky) (LN)

≤ 1.3 / 1.5 / 1.8 / 2.0kV

Naprýatageeniýäni goramak derejesi () okarky) (N-PE)

≤ 1.5kV

Jogap beriş wagty (tA) (LN)

<25ns

Jogap beriş wagty (tA) (N-PE)

<100ns

Malylylyk goragy

Hawa

Işleýän döwlet / ýalňyş görkezme

Greenaşyl (gowy) / Ak ýa-da Gyzyl (çalşyň)

Gorag derejesi

IP 20

Izolýasiýa materialy / fl amatlylyk synpy

PA66, UL94 V-0

Temperatura aralygy

-40ºC ~ + 80ºC

Belentlik

13123 fut [4000m]

Geçirijiniň kesiş bölümi (iň ýokary)

35mm2 (Gaty) / 25mm2 (Çeýe)

Uzakdaky aragatnaşyklar (RC)

Meýletin

Format

Baglanan

Gurmak üçin

DIN demir ýoly 35mm

Gurnalan ýeri

ýapyk gurnama

Ölçegler

HS2-40 Power Surge Protector 001

Spd 4p HS-C40 gorag enjamy, IEC 61643-11 laýyklykda 2-nji görnüş talaplaryna laýyk gelýär.Bu enjamlar pes woltly sarp ediş ulgamlaryny ähli görnüşdäki artykmaç woltlardan goraýar we bir polýusda dört polýus görnüşinde bolýar.Performanceokary öndürijilikli üýtgeýjileri ulanmak çalt seslenme wagtyny we pes gorag derejesini üpjün edýär, tok hiç hili çyzyksyz.Circumstancesagdaýlar näbellidir we artykmaç ýükden ýangyn döremek howpy bar bolsa, içerki kesilen bölüm zerur bolsa tussag edijini elektrik togundan aýyrýar.

Naprýatageeniýeniň ýokarlanmagy töwekgelçiligi

Elektrik we elektron enjamlary häzirki zaman kärhanalarynyň we şahsyýetleriniň gündelik işlerinde aýrylmazdyr.Şeýle enjamlar elektrik toruna birikdirilýär, köplenç aragatnaşyk liniýalary arkaly maglumatlary we signallary alyşýar we adatça bidüzgünçiliklere duýgur bolýar.Bu özara baglanyşyk torlary, aşa woltlar üçin köpeliş ýoluny üpjün edýär.

Ningyldyrymdan we aşa ýokary woltlardan goramak diňe bir adamlaryň, harytlaryň we enjamlaryň howpsuzlygyny üpjün etmän, gurnama hyzmatlarynyň dowamlylygyny hem üpjün edýär.Artykmaç woltdan goramak enjamyň ömrüni 20% -den gowrak uzaldýar, bu bolsa elektroniki galyndylaryň mukdaryny ep-esli azaldar.Şeýle hem, gurnamalaryň energiýa sarp edilişini azaldýar, bularyň hemmesi tygşytlamaga we daşky gurşawyň durnuklylygyna öwrülýär.

HYZMATYMYZ:

1. Satuw döwründen ozal çalt jogap bermek sargyt almaga kömek edýär.
2. Önümçilik döwründe ajaýyp hyzmat, her ädimimizi size habar berýär.
3. ygtybarly hil satuwdan soň sizi çözýär.
4. uzak möhletli hil kepilligi ikirjiňlenmän satyn alyp bilersiňiz.

Hil kepilligi:

1. Çig mal çeşmelerini saýlamaga berk gözegçilik.
2. Her önümi öndürmek üçin ýörite tehnologiýa gollanmasy.
3. semiarym taýýar önümler we taýýar önümler üçin ýokary hilli synag ulgamy.

Harytlaryňyzyň howpsuzlygyny has gowy üpjün etmek üçin hünärmen, ekologiýa taýdan arassa, amatly we täsirli gaplama hyzmatlary berler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň