Looking for Exclusive Agency and Distributor! Hoş geldiňiz Habarlaşmak üçin: 0086-18966276297 0086-577-61718910

sahypa_head_bg

Häzirki sazlanylýan RCBO

 • HO212 / 214 10kA Galyndy tok öçürijisi

  HO212 / 214 10kA Galyndy tok öçürijisi

  Bu ülňü, häzirki goragly HO212 / 214-63 öndürilen galyndy tok öçürijisine degişlidir. Elektrik toguny döwüjiniň tok çäklendirijisi gowy we çyzygy aşa ýüklemekden, gysga utgaşmadan, syzmakdan we beýleki näsazlyk howplaryndan takyk gorap biler.HO212 / 214- 63 seriýaly tok öçürijiler (mundan beýläk zynjyr döwüjiler diýlip atlandyrylýar) AC 50 / 60Hz, naprýatageeniýeniň naprýa 4eniýesi 415V-den geçmeýän, tok 63A derejesine, binalarda we şuňa meňzeş ýerlerde elektrik liniýalaryny we elektrik enjamlaryny, şeýle hem ýygy-ýygydan işlemeýär.

 • HO232-60 / HO234-40 Artykmaç goragly galyndy tok öçürijisi (RCBO)

  HO232-60 / HO234-40 Artykmaç goragly galyndy tok öçürijisi (RCBO)

  Döwmek ukyby: 10000A
  Bahalandyrylan naprýa .eniýe: 400V, 400V
  Bahalandyrylan häzirki: 125A
  BCD egrisi: C.
  Görnüşi: RCBO, Eartheriň syzmagy
  Bahalandyrylan ýygylyk (Hz): 50 / 60Hz
  Polýusyň sany: 4
  Gorag: Li
  polýuslar: 3P + N, 4P
  Aýratynlyk: B, CD
  Bahalandyrylan tok (A): 1 2 3 4 6 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125
  Gysga utgaşdyrylan kuwwat: 10KA
  Mehaniki durmuş: 20000
  Gysga utgaşdyryş kuwwaty Icn: 7.5kA
  syzýan tok: 30ma, 100ma, 300MA, 500MA
  Bahalandyrylan ýygylyk: 50 / 60hz
  Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý
  Marka ady: HONI
  Model belgisi: HO234

 • HO252-80 / HO254-80 Artykmaç goragly galyndy tok öçürijisi (RCBO)

  HO252-80 / HO254-80 Artykmaç goragly galyndy tok öçürijisi (RCBO)

  Tebigatda elektron görnüşi.Bu ýerde esasy zat:
  1.Tip -A: Düzedilmedik galyndy impulsly DC-iň ýörite görnüşlerinden goraýar.
  2. eartherdäki näsazlykdan / syzýan tokdan, gysga utgaşmadan, aşa ýüklemekden we izolýasiýa funksiýasyndan goragy üpjün edýär.
  3. Adam bedeni bilen göni aragatnaşykdan goşmaça gorag üpjün edýär Elektrik enjamlaryny izolýasiýa şowsuzlygyndan netijeli goraýar.
  4. Öý we täjirçilik paýlaýyş ulgamlaryna hemmetaraplaýyn goragy üpjün edýär.
  5.L polýus we N polýus Ikisinde-de artykmaç ýük goragy bar.6. 10KA çenli ýokary döwmek ukyby, has ygtybarly.

 • HM232-125 / HM234-125 Artykmaç goragly galyndy tok öçürijisi (RCBO)

  HM232-125 / HM234-125 Artykmaç goragly galyndy tok öçürijisi (RCBO)

  Miniatýura öçüriji => RCBO-Unit (MCCB) 80 ýa-da 125 A (2 polýus we 4 polýus) üçin goşmaça galyndy tok birligi (nurbat birikmesi) bilen utgaşmak arkaly.

  • Üýtgeýän simleriň kömegi bilen ýokary flfl çeýeligi we gurnamagyň aňsatlygy (400 mm flfl çykyp bolýan birikdiriş simleri 2p = 2 birlik, toplumyň içine 4p = 4 birlik)

  • Esasy elektrik üpjünçiligini mugt saýlamak

  • FBHmV wersiýalarynyň hemmesine standart hökmünde goşulan 1 NOOK

  • Birikdirilip bilinýän kiçijik zynjyr döwüjiler AZ-yň dürli toklary we aýratynlyklary sebäpli dürli aýratynlyklary bolan kombinasiýalara rugsat berýär.

 • HO202-C32 HO204-C32 Yzky goragly yzky galyndy tok öçürijisi

  HO202-C32 HO204-C32 Yzky goragly yzky galyndy tok öçürijisi

  • eartherdäki näsazlykdan / syzýan tokdan, gysga utgaşmadan, aşa ýüklemekden we izolýasiýa funksiýasyndan gorag üpjün edýär

  • Adam bedeni bilen göni aragatnaşykdan goşmaça gorag üpjün edýär

  • Elektrik enjamlaryny izolýasiýa näsazlygyndan netijeli goraýar

  • Öý we täjirçilik paýlaýyş ulgamlaryna hemmetaraplaýyn goragy üpjün edýär

  • 4 Dişli galyndy işleýiş toky (mA) bahalandyryldy: 30,20,10,6

 • HO231N-40 Artykmaç goragly galyndy tok öçürijisi (RCBO)

  HO231N-40 Artykmaç goragly galyndy tok öçürijisi (RCBO)

  Täze RCBO, çyzyk / ýük ýokardan ýa-da aşakdan birikdirilip bilinjek ýeke polýus we üýtgedilen bitarap enjamdyr.Üpjünçilik baglanyşygynda hiç hili çäklendirmäniň bolmazlygy, gurnamagyňyzyň we ykjamlygyň howpsuzlygyny ýokarlandyrýar. Bir polýusyň ululygy has köp polýuslary tygşytly çözgüt hödürleýän gurnamalara ýerleşdirmäge mümkinçilik berýär.

  • AS / NZS 61009-1-e doly laýyk gelýär

  • Energiýa Howpsuz Wiktoriýa - RCBO-lar üçin goşmaça synag talaplary.

  • 40A çenli bahalandyrylan tok

  • AC we A görnüşini duýgur enjamlar ýazyň

  Awstraliýa SAA şahadatnamasyna eýe boldy we ESV synagyndan geçdi, Iki tarapa sim geçirip bolýar

 • Artykmaç ýükden goramak bilen galyndy tok öçürijisi

  Artykmaç ýükden goramak bilen galyndy tok öçürijisi

  HO231N seriýaly Artykmaç goragly galyndy tok öçürijisi (mundan beýläk zynjyr döwüji diýilýär) ac 50 Hz, nominal naprýa 23eniýe 230 / 400V home öýde we şuňa meňzeş ýerde 40 A ýa-da ondan pes bahaly ulanmak üçin amatly. Esasy üpjün ediň Şahsy elektrik togunyň urmagyndan we çyzyk enjamlarynyň ýerüsti näsazlygyndan goramak, şeýle hem çyzyklary ýa-da enjamlaryň aşa ýüklenmegini we gysga utgaşmasyny goramak üçin ulanylyp bilner. Şol bir wagtyň özünde izolýasiýa funksiýasy bolan önüm, adaty ýagdaýlarda çyzygyň ýygy-ýygydan üýtgemegi sebäpli ulanylyp bilner. .

  Geçirilen standart :GB16917.1IEC61009