page_head_bg

Zynjyr döwüji

 • HM232-125/HM234-125 Residual Current Circuit Breaker With Over-Current Protection (RCBO)

  HM232-125 / HM234-125 Artykmaç goragly galyndy tok öçürijisi (RCBO)

  Miniatýura öçüriji => RCBO-Unit (MCCB) 80 ýa-da 125 A (2 polýus we 4 polýus) üçin galyndy tok birligi (nurbat birikmesi) bilen utgaşdyrylanda.

  • Üýtgeýän simleriň kömegi bilen ýokary flfl çeýeligi we gurnamagyň aňsatlygy (400 mm flfl çykyp bolýan birikdiriş simleri 2p = 2 birlik, toplumyň içine 4p = 4 birlik)

  • Esasy elektrik üpjünçiligini mugt saýlamak

  • FBHmV wersiýalarynyň hemmesine standart hökmünde goşulan 1 NOOK kömekçi wyklýuçatel

  • Birikdirilip bilinýän kiçijik zynjyr döwüjileriniň dürli-dürli toklary we aýratynlyklary sebäpli dürli aýratynlyklary bolan kombinasiýalara rugsat berýär.

 • HB232-40/HB234-25 Residual Current Circuit Breaker (RCCB)

  HB232-40 / HB234-25 Galyndy tok öçürijisi (RCCB)

  Tebigatda elektro-mehaniki.Bu ýerde esasy zat:

  1.Bu iki tarapa sim geçirilip bilner.

  2.Bu IEC / EN 61008-1 (naprýatageeniýe garaşsyz RCCB) bilen gabat gelýär, elektro-mehaniki goýberiş bilen, hatda naprýa .eniýe ýa-da 50V-den pes naprýa .eniýe bolmasa-da howpsuz işleýär.

  3.Tip -A: Düwürdilmedik galyndy impulsly DC-iň aýratyn görnüşlerinden goraýar.

  4. Adamlary göni aragatnaşyk arkaly elektrik togunyň goragyndan goramak (30 mA).

  5. Adamlary gytaklaýyn aragatnaşyk arkaly elektrik togunyň goragyndan goramak (300 mA).

  6. Gurluşlary ýangyn töwekgelçiliginden goramak (300 mA).

  7. Öý we täjirçilik paýlaýyş ulgamlaryna hemmetaraplaýyn goragy üpjün edýär.

 • HO231N-40 Residual Current Circuit Breaker With Over-Current Protection (RCBO)

  HO231N-40 Artykmaç goragly galyndy tok öçürijisi (RCBO)

  Täze RCBO, çyzygyň / ýüküň ýokardan ýa-da aşakydan birikdirilip bilinjek ýeke polýus we üýtgedilen bitarap enjamdyr.Üpjünçilik birikmesine hiç hili çäklendirmäniň bolmazlygy, gurnamagyňyzyň we ykjamlygyň howpsuzlygyny ýokarlandyrýar. Bir polýusyň ululygy has köp polýusyň tygşytly çözgüt hödürleýän gurnamalara ýerleşmegine mümkinçilik berýär.

  • AS / NZS 61009-1-e doly laýyk gelýär

  • Energiýa Howpsuz Wiktoriýa laýyk - RCBO-lar üçin goşmaça synag talaplary.

  • 40A çenli bahalandyrylan tok

  • AC ýazyň we elýeterli A duýgurlyk enjamlaryny ýazyň

  Awstraliýa SAA şahadatnamasyna eýe boldy we ESV synagyndan geçdi, Iki tarapa sim geçirilip bilner

 • With Load AC Electric Isolation Switch

  AC Elektrik izolýasiýa kommutatory bilen

  Gurluşyk we aýratynlyk

  Electric loadük bilen elektrik toguny açmaga ukyply

  Izolýasiýa funksiýasyny üpjün ediň

  ■ Aragatnaşyk ýagdaýyny görkezmek

  Household Öý hojalygyna we şuňa meňzeş gurnama üçin esasy wyklýuçatel hökmünde ulanylýar

 • Top Quality 1P 2P 3P 4P AC 230V 6A 16A 20A 40A 63A L7 DPN MCB Circuit Breaker

  Iň ýokary hil 1P 2P 3P 4P AC 230V 6A 16A 20A 40A 63A L7 DPN MCB aýlaw döwüjisi

  Gurluşyk we aýratynlyk

  Over Artykmaç ýükden we gysga utgaşmadan goramak

  Short shortokary utgaşdyryjylyk

  35 35mm DIN demirýoluna aňsat gurnamak

 • Residual Current Circuit Breaker

  Galyndy tok öçürijisi

  Gurluşyk we aýratynlyk

  Earth eartheriň ýalňyşlygyndan / syzýan tokdan we izolýasiýa işinden goraýar.

  Short shortokary gysga utgaşdyryjy tok çydamlylygy

  Terminal Terminal we pin / vilka görnüşli awtobus birikmesi üçin ulanylýar

  Finger Barmak bilen goralýan birikdiriş terminallary bilen enjamlaşdyrylan

  ■ Fireangyna çydamly plastmassa bölekleri adaty ýyladyşa we güýçli täsire çydaýar

  Earth eartheriň ýalňyşlygy / syzmagy tok ýüze çykanda we kesgitlenen duýgurlykdan ýokary bolanda zynjyry awtomatiki aýyryň.

  Power Elektrik üpjünçiligine we liniýa naprýa .eniýesine garaşsyz we daşarky päsgelçiliklerden, naprýa .eniýe üýtgemelerinden azat.

 • Residual Current Circuit Breaker With Overload Protection

  Artykmaç ýükden goramak bilen galyndy tok öçürijisi

  Artykmaç goragly HO231N seriýaly galyndy tok öçürijisi (mundan beýläk zynjyr döwüji diýilýär) ac 50 Hz, nominal naprýa 23eniýe 230 / 400V household öýde we şuňa meňzeş ýerde 40 A ýa-da ondan pes bahaly ulanmak üçin amatly. Esasy üpjün ediň şahsy elektrik togunyň urmagyndan we çyzyk enjamlarynyň ýerüsti näsazlygyndan goramak, şeýle hem çyzyklary ýa-da enjamlaryň aşa ýüklenmegini we gysga utgaşmasyny goramak üçin ulanylyp bilner. Şol bir wagtyň özünde izolýasiýa funksiýasy bolan önüm, adaty ýagdaýlarda çyzygyň ýygy-ýygydan üýtgemezligi üçin ulanylyp bilner. .

  Geçirilen standart :GB16917.1IEC61009

 • 1P 2P 3P 4P AC240V 415V Modular Ac Contactor Circuit Breaker

  1P 2P 3P 4P AC240V 415V Modully Ac kontaktor zynjyry döwüji

  “AC Contactor” esasan 230V derejeli iş naprýa .eniýesi bolan AC 50HZ ýa-da 60HZ zynjyrlar üçin niýetlenendir.AC-7a ulanylyşynda 230V çenli iş naprýa .eniýesini, işleýiş tokyny 100A çenli bahalandyryp, uzak aralygy döwmek we zynjyry dolandyrmak ýaly işleýär.Bu önüm esasan durmuş enjamlaryna ýa-da pes induksion ýükleme we şuňa meňzeş maksat üçin ulanylýan öý elektromotor ýükleýiş gözegçiligine ulanylýar

 • RCCB-B-80A Residual Current Circuit Breaker

  RCCB-B-80A Galyndy tok öçürijisi

  Tebigatda elektro-mehaniki. Bu ýerdäki iň esasy zat, iki tarapa-da sim geçirip bolýar. Bu sim geçiriş konwensiýalaryna degişlilikde şemal öwüsýär.

 • HO232-60/HO234-40 Residual Current Circuit Breaker With Over-Current Protection (RCBO)

  HO232-60 / HO234-40 Artykmaç goragly galyndy tok öçürijisi (RCBO)

  Tebigatda elektro-mehaniki.Bu ýerde esasy zat:

  1. iki tarapa sim geçirip bolýar.

  2.Bu IEC 61009-2-1 (naprýatageeniýe garaşsyz RCBO) bilen gabat gelýär, elektrik naprýa .eniýesi ýa-da 50V-den pes naprýa .eniýe bolmasa-da howpsuz işleýär.

  3.Tip -A: Düwürdilmedik galyndy impulsly DC-iň aýratyn görnüşlerinden goraýar.

  4. eartheriň ýalňyşlygyndan / syzýan tokdan, gysga utgaşmadan, artykmaç ýükden we izolýasiýa funksiýasyndan goragy üpjün edýär.

  5. Adam bedeni bilen göni aragatnaşykdan goşmaça gorag üpjün edýär Elektrik enjamlaryny izolýasiýa şowsuzlygyndan netijeli goraýar.

  6. Öý we täjirçilik paýlaýyş ulgamlaryna hemmetaraplaýyn goragy üpjün edýär.

  7. 10ka çenli ýokary döwmek ukyby.