page_head_bg

Goragçy bilen tussag edijiniň arasyndaky tapawut

1. Tutulanlar 0.38kv pes woltlydan 500kV UHV çenli birnäçe naprýa levelseniýe derejesine eýe, köpelýän gorag enjamlary adatça diňe pes woltly önümlerdir;

2. Tutulanlaryň köpüsi ýyldyrym tolkunynyň gönüden-göni çozmagynyň öňüni almak üçin esasy ulgamda gurnalan bolsa, goragçylaryň köpüsi ikinji ulgamda gurnalan, bu tussag ediji ýyldyrym tolkunynyň göni çozuşyny ýok edenden soň goşmaça çäre bolup durýar, ýa-da tussag ediji ýyldyrym tolkunyny doly ýok etmese;

3. Tutulýan tussag, elektrik enjamlaryny goramak üçin ulanylýar, gorag goragçysy esasan elektron gurallaryny ýa-da metrleri goramak üçin ulanylýar;

4. Tutýan adam elektrik başlangyç ulgamyna birikdirilendigi sebäpli, daşarky izolýasiýa ýeterlik bolmaly we daşky görnüşi uludyr.Gorag goragçysy pes naprýa .eniýe bilen baglanyşykly bolany üçin, ululygy gaty az bolup biler.

Gorag enjamy 1. quygylygy öwürmek dolandyryş kabineti goşulmaly;2. Wakuum zynjyryny ulanyp dolandyryş şkafy goşulmaly;3. Elektrik üpjünçiligi ulgamynyň gelýän wyklýuçateli goşulmalydyr

4. Beýleki dolandyryş şkaflary goşulyp bilinmez.Elbetde, howpsuzlyk üçin býudjet ýerleri bar bolsa, goşup bolýar

Surge goraýjy enjamlar köplenç iki görnüşe bölünýär: motor gorag görnüşi we elektrik bekediniň gorag görnüşi!

Gorag enjamy yzygiderli çyzykly däl aýratynlyklary bar.Adaty şertlerde güýçlendiriji gorag enjamy gaty ýokary garşylyk ýagdaýynda we tok ulgamynyň tussag edijisiniň kadaly elektrik üpjünçiligini üpjün etmek üçin syzdyryjy tok nola deňdir.Elektrik üpjünçiligi ulgamynda artykmaç wolt ýüze çykanda, poslamaýan polatdan ýasalan bezeg we ulaldyjy gorag enjamyň ygtybarly çäginde aşa wolt amplitudasyny çäklendirmek üçin derrew nanosekuntda geçirer.Şol bir wagtyň özünde aşa woltyň energiýasy çykýar.Netijede, goraýjy çalt ýokary garşylyk ýagdaýyna öwrülýär, şonuň üçin bu elektrik ulgamynyň kadaly üpjünçiligine täsir etmeýär.

Surge gorag enjamy (SPD), elektron enjamlarynyň ýyldyrym goragynda aýrylmaz enjamdyr.Oňa iňlis dilinde SPD diýip gysgaldylan "artest tussag ediji" ýa-da "aşa woltly goragçy" diýilýärdi.Güýçli gorag enjamynyň wezipesi, enjamyň ýa-da ulgamyň göterip bilýän naprýa rangeeniýe diapazonyndaky wagtlaýyn aşa ýokary naprýa .eniýäni çäklendirmek ýa-da goralýan enjamlary ýa-da ulgamy goramak üçin güýçli ýyldyrym toguny ýere goýbermekdir. täsirinden zaýalanmagyndan.

Goragdan goraýan enjamlaryň görnüşleri we gurluşlary dürli programmalara görä tapawutlanýar, ýöne azyndan bir çyzykly naprýa .eniýäni çäklendiriji elementi öz içine almalydyr.SPD-de ulanylýan esasy komponentlere akym boşlugy, gazdan doldurylan turba, varistor, basyş diody we bogun rulony girýär.


Iş wagty: Iýul-08-2021