page_head_bg

Bilelikdäki gözleg instituty tarapyndan işlenip düzülen grafen üýtgedilen elektrik aragatnaşygy, uly kuwwatly tok öçürijileriň näsazlyk derejesini ep-esli azaldar diýlip garaşylýar.

UHV AC / DC geçiriji taslama gurluşygynyň yzygiderli ösüşi bilen, UHV elektrik geçiriji we özgeriş tehnologiýasynyň gözleg netijeleri barha köpelýär, bu bolsa Hytaýyň aýratynlyklary bolan halkara öňdebaryjy energiýa internet kärhanasynyň gurluşygyna güýçli ylmy we tehnologiki goldaw berýär.Elektrik torunyň çalt ösmegi bilen gysga utgaşdyryjy tok meselesi kem-kemden elektrik torunyň ýüküni we elektrik torunyň ösmegini çäklendirýän esasy faktor boldy.

Volokary woltly ýokary güýçli tok öçürijiniň döwmek kuwwaty elektrik geçiriji liniýalaryň uzak möhletli hyzmatynyň howpsuzlygyny we ygtybarlylygyny gönüden-göni kesgitleýär.2016-njy ýyldan başlap, Döwlet Grid Co., Ltd., global energiýa Internet Institut Co., Ltd. we PingGao Group Co., Ltd.-iň birnäçe ylym we tehnologiýa taslamalaryna bil baglap, täze ýokary öndürijilikli grafen üýtgedilen elektrik aragatnaşygyny üstünlikli ösdürdiler. bäş ýyllyk ylmy gözleglerden soň önümler.Gysga utgaşma meselesini standartdan ýokary çözmek we AC / DC UHV gibrid elektrik torunyň howpsuz we durnukly işlemegini üpjün etmek üçin bu möhüm ähmiýete eýe.

Esasy talaplara gönükdirilen zynjyr döwüjiniň materiallaryny döwrebaplaşdyrmak boýunça gözleg

Degişli statistiki maglumatlara görä, 2020-nji ýylyň tomsunda elektrik energiýasynyň sarp edilişiniň iň ýokary döwründe, Döwlet Grid we Hytaý Günorta Elektrik Gridiniň işleýän ýerlerinde käbir podstansiýalaryň iň gysga tokly tok 63 Ka-a ýeter ýa-da ondan ýokary bolar.Hytaýyň Döwlet Grid Korporasiýasynyň statistikasyna görä, soňky ýyllarda kompaniýanyň iş meýdanynda 330kV we ondan ýokary UHV podstansiýa enjamlarynyň näsazlyklarynyň arasynda, enjamyň görnüşine görä, gaz izolýasiýa edilen metal ýapyk kommutator sebäpli ýüze çykan näsazlyklar ( GIS) we gibrid paýlaýyş enjamlary (HGIS) takmynan 27,5%, tok öçürijiler 16,5%, transformatorlar we häzirki transformatorlar 13,8%, ikinji enjamlar we awtobuslar 8,3%, reaktorlar 4,6%, tussag edijiler 3,7% %, birikdirijini we ýyldyrym çybygyny 1,8% tutdy.GIS-iň, tok öçürijiniň, transformatoryň we häzirki transformatoryň ýalňyş syýahatyna sebäp bolýan esasy enjamdygyny, umumy syýahatyň 71,6% -ini emele getirýändigini görmek bolýar.

Ultalňyşlyklaryň sebäbini seljermek, aragatnaşygyň, gyrymsylygyň we beýleki bölekleriň hil meselesiniň we gurnamagyň pes bolmagy zynjyryň döwülmegine sebäp bolýan esasy faktorlardygyny görkezýär.SF6 zynjyry döwüjiniň ençeme gezek işleýşi wagtynda, tok tok eroziýasy bahalandyrylan tokdan birnäçe esse ýokary we hereket edýän we statiki arka kontaktlarynyň arasyndaky mehaniki könelişme kontaktyň deformasiýasyna sebäp bolar we izolýasiýa işine zeper ýetirjek metal bug öndürer. arkany söndüriji kamera.

On dördünji bäş ýyllyk meýilnama döwründe, Çinghai welaýaty gysga zynjyrly tok ýüküni bar bolan 63kA-dan 80kA çenli ýokarlandyrmak üçin iki 500kV podstansiýanyň kuwwatyny giňeltmegi meýilleşdirýär.Zynjyr döwüjiniň materialy täzelenen bolsa, podstansiýanyň kuwwatyny gönüden-göni giňeldip bolar we podstansiýany giňeltmek üçin ägirt uly çykdajy tygşytlanyp bilner.Volokary woltly we uly kuwwatly tok öçürijiniň döwülýän wagtlary, esasan, elektrik togundaky elektrik aragatnaşygynyň ömri bilen dolandyrylýar.Häzirki wagtda Hytaýda ýokary woltly tok öçürijiler üçin elektrik aragatnaşygynyň ösüşi esasan mis wolfram garyndy materiallarynyň tehniki ugruna esaslanýar.Içerki mis wolfram garyndysy elektrik aragatnaşygynyň önümleri, arka ablasiýa garşylygy we sürtülme we könelişme garşylygy boýunça ultra-ýokary we aşa ýokary woltly in engineeringenerçilik programmalarynyň talaplaryny kanagatlandyryp bilmeýär.Hyzmat möhletiniň çäginden daşarda ulanylandan soň, gaýtadan girmäge ýykgyn edilýär, bu elektrik enjamlarynyň izolýasiýa işine gönüden-göni howp salýar we elektrik torunyň howpsuz işlemegine uly gizlin howp döredýär.Mis wolfram garyndysy elektrik aragatnaşygynyň önümleri pes çeýeligi we uzalmagyny üpjün edýär, hereket wagtynda şowsuzlyga we döwülmäge, ablasiýa garşylygy ýok.Arkanyň ablasiýa prosesinde mis ýygnamak we ulalmak aňsat, bu bolsa kontaktyň döwülmegine sebäp bolýar.Şonuň üçin elektrik aragatnaşygynyň materiallarynyň esasy öndürijilik görkezijilerini, meselem, könelişme garşylygy, geçirijilik, kebşirlemä garşy, ýaýyň eroziýasyna garşy gowulaşdyrmak, elektrik togunyň döwülmeginiň tizligini peseltmek we güýjüň ygtybarly we durnukly işlemegini üpjün etmek möhümdir. gözenek

“Akademiýa Sinika” materiallar institutynyň müdiri Çen Sin: “Häzirki wagtda elektrik torunyň gysga utgaşdyryjy tok toguň döwüji kuwwatyndan ýokary bolsa, gysga utgaşdyryjy tok standartdan ýokary bolup, çynlakaý täsir edýär. Elektrik torunyň işleýiş ygtybarlylygy we tok öçürijiniň döwüliş ukybyna we kontaktyň ablasiýa garşylygy üçin has ýokary talaplary öňe sürýär. Hyzmatdaky aragatnaşyklar birnäçe gezek doly kuwwaty kesilenden soň, arça çynlakaý zeper ýetýär, şonuň üçin SF6 zynjyr döwüjileriniň hakyky ýaşaýyş sikliniň tehniki taýdan erkin talaplaryny kanagatlandyrmakdan daşda hemme taraplaýyn tehniki hyzmaty amala aşyrmak zerurdyr. "Aragatnaşygyň eroziýasynyň esasan iki tarapdan gelýändigini aýtdy: biri ablasiýa ýapylmazdan ozal ýaýyň öň tarapy, beýlekisi bolsa arka kontakt materialy ablasiýadan soň ýumşak bolansoň mehaniki eşikdir.Elektrik aragatnaşyk materiallarynyň esasy öndürijilik görkezijilerini netijeli gowulandyrmak üçin täze tehniki ugry öňe sürmeli “Tehnologiýa yzygiderli optimizirlenmeli we täzelenmeli.Inisiatiwany öz elimizden tutmalydyrys."Çen Sin aýtdy.

2016-njy ýyldan başlap, Bilelikdäki gözleg institutynyň elektrik täze materiallary instituty, ýokary woltly tok öçürijiniň esasy bölekleriniň elektrik aragatnaşygynyň materiallaryny döwrebaplaşdyrmak üçin milli elektrik geçiriji we özgerdiş enjamlarynyň gyssagly zerurlygynyň öňünde. Europeanewropa instituty, Pinggao topary we beýleki bölümler bilelikde grafen üýtgedilen mis esasly elektrik aragatnaşyk materiallary boýunça tehniki gözleg geçirdiler we Europeanewropa institutyna we Angliýanyň Mançester uniwersitetine esaslanýan halkara hyzmatdaşlygy amala aşyrdylar.Volokary woltly tok öçürijiniň işleýşini gowulandyrmaga kömek ediň.

Topar birnäçe tehniki meseleleri çözmek üçin bilelikde işleýär

Arka ablasiýa garşylygy we sürtülme we aşgazan garşylygyny sinergistik gowulandyrmak ýokary öndürijilikli elektrik kontaktlarynyň köpçülikleýin öndürilmeginiň açarydyr.Daşary ýurtlarda ýokary woltly elektrik aragatnaşyk materiallary boýunça gözleg has ir başlandy we tehnologiýa birneme kämillik ýaşyna ýetdi, ýöne esasy tehnologiýa biziň ýurdumyz üçin petiklenýär.Kompaniýanyň birnäçe ylmy we tehnologiki taslamalaryna daýanmak bilen, taslama topary daşary ýurtlarda gözleg we gözleg mümkinçilikleri, welaýat güýç kompaniýalarynyň önümçilik toparyny barlamak we amaly görkeziş bilen bilelikde “80” bilen ýaş ylmy we tehnologiki topar döretdi. "esasy beden hökmünde oňurga.

Toparyň esasy agzalary maddy mehanizmiň we taýýarlyk işleriniň R&D tapgyrynda R&D öň hataryna kök urdular;Synag önümçilik tapgyrynda, kärhana tehniki meseleleri çözmek üçin öndürijide ýerleşdi we ahyrynda material häsiýetleri, düzümi, guramaçylyk gurluşy we taýýarlyk prosesi arasyndaky deňagramlylygyň kynlygyny ýeňip geçdi we esasy tehnologiýada üstünlik gazandy. maddy öndürijiligini gowulandyrmak;Görnüş synagy tapgyrynda, Pinggao toparynyň ýokary woltly synag stansiýasynda boldum, Pinggao topar tehnologiýa merkezi we ýokary woltly stansiýa R & D topary bilen ençeme gezek pikir alyşdym, birnäçe gezek düzedim we iň ýokary derejäni döwmekde ýokary hilli böküş gazandym. naprýa .eniýe ýokary tok öçürijiniň elektrik ömri.

Gözleg topary üznüksiz tagallalar bilen, grafeniň elektrik kontakt materiallarynyň ugrukdyryş dizaýnynyň esasy tehnologiýalarynyň üsti bilen döwülen ýokary öndürijilikli grafen berkidilen mis esasly kompozit elektrik aragatnaşyk materiallaryny düzmek ulgamyny üstünlikli aldy we senagata girdi. köp modelli grafen üýtgedilen elektrik aragatnaşyk materiallaryny taýýarlamak.Topar ilkinji gezek 252kV we ondan ýokary bolan kükürt heksafluorid tok öçürijisi üçin grafen üýtgedilen mis wolfram garyndysynyň elektrik aragatnaşygyny döretdi.Geçirijilik we egilmek güýji ýaly esasy öndürijilik görkezijileri işjeň önümlerden has gowudyr, işjeň ýokary woltly tok öçürijiniň elektrik ömrüni ep-esli gowulandyrýar, grafeniň üýtgedilen ýokary woltly wyklýuçatel elektrik kontakt materiallaryndaky tehniki boşlugy doldurýar. , Kompaniýanyň garaşsyz gözlegini we ýokary tok we uly kuwwatly wyklýuçatel elektrik aragatnaşygynyň ösüş derejesini ýokarlandyrýar we elektrik ulgamynyň ygtybarly we ygtybarly işlemegine kömek edýär.

Taslamanyň netijeleri, tok öçürijiniň garaşsyz dizaýnyny we lokalizasiýasyny goldaýar

Bilelikdäki gözleg instituty we Pinggao topary tarapyndan köp çekeleşiklerden soň döredilen iň amatly tassyklama shemasyna laýyklykda, 2020-nji ýylyň 29-njy oktýabryndan 31-nji oktýabryna çenli, elektrik aragatnaşygy esasynda Pinggao toparynyň 252kV / 63kA SF6 açyk sütün görnüşi 20 gezek üstünlikli gazanyldy. bir gezeklik doly döwmek ukyby.Pinggao toparynyň baş inereneri Zhong Jianying: "Taslamany kabul etmek boýunça bilermenler toparynyň pikirlerine görä taslamanyň umumy tehnologiýasy halkara ösen derejä ýetdi we esasy tehniki görkezijiler halkara öňdebaryjy derejesine ýetdi. Diňe Esasy tehnologiýalarda öňegidişlik gazanmak kärhanalara çykdajylary gözegçilikde saklamaga we esasy materiallaryň üpjünçiligini üpjün etmäge has gowy kömek edip bileris. Geljekde ulgam in engineeringenerçiligi boýunça gözlegleri güýçlendirip, ylmy gözlegleriň senagat taýdan üýtgemegine goldaw bermelidiris. "

Bu üstünlik, 63kA gysga tokly tokly we Pinggao toparyndaky 6300A tokly 252kV farfor poçta zynjyrynyň özbaşdak dizaýnyny, işlenip düzülmegini we içerki ulanylyşyny güýçli goldaýar.252kV / 63kA polýus görnüşli tok öçürijiniň bazaryň uly islegi we giň meýdany bar.Elektrik togunyň bu görnüşiniň üstünlikli ösmegi, içerki zynjyr döwüjileriň içerki we daşarky bazarlaryny mundan beýläk-de ösdürmekde möhüm rol oýnaýar, bu ýokary derejeli kommutator pudagynda kompaniýanyň gözleg we tehniki derejesini ýokarlandyrmak üçin amatlydyr. , we gowy sosial we ykdysady peýdalary bar.

Hytaýda ýokary woltly elektrik aragatnaşygynyň bazara bolan islegi ýylda 300000 toplum, bazaryň umumy satuwy bolsa 1,5 milliard ýuana ýakyn.Täze ýokary woltly elektrik aragatnaşyk materiallary elektrik torunyň geljekde ösmeginde giň bazar perspektiwalaryna eýe.Häzirki wagtda taslamanyň üstünlikleri, Pinggao, Xikai, taikai we beýleki ýokary woltly wyklýuçatel kärhanalary bilen hyzmatdaşlyga we özgertme niýetine ýetdi, indiki görkeziş amalyna we ultra-ýokary woltly we ultra-ululy-kiçili giňişlige çykarylmagyna esas döretdi. ýokary woltly elektrik geçiriji we öwrülişik.Taslama topary energiýa we energiýa ylymlarynyň we tehnologiýalarynyň serhedine ünsi jemlemegi, innowasiýany we tejribäni yzygiderli güýçlendirer we ýokary derejeli elektrik enjamlary üçin esasy materiallaryň garaşsyz gözleg we işlenip düzülmegini we lokallaşdyrylmagyny dowam etdirer.


Iş wagty: Iýul-08-2021